مدیریت مجوزها

در یک سازمان با توجه به نقش افراد، سطوح دسترسی به اطلاعات و عملیات مختلف، متفاوت است. در CRM مدیر سیستم میتواند به دلخواه نقش های کاربری متفاوت ایجاد و به ازای هر نقش و یا فرد، سطوح دسترسی را مدیریت کند.

برخی از امکانات مدیریت مجوزها در CRM

مجوز های نقش و یا کاربر

شما میتوانید مجوزهای یک نقش را تنظیم کنید اما برای یک فرد خاص در همان نقش، مجوزهایی را خارج از ارث بری از گروه اعطا و یا سلب کنید

مجوز های نقش و یا کاربر

مجوز برای کلیه قابلیت ها

تمام قابلیت های CRM به صورت تفکیک شده دارای مجوز هستند، شما به دلخواه میتوانید هر اطلاعاتو یا عملیاتی را به یک نقش و یا فرد خاص اعطا و یا سلب کنید

مجوز برای کلیه قابلیت ها

هماهنگ با مسئولان

شما میتوانید برای پروفایل و یا فرم های شخصی سازی شده مسئول های متفاوت بسازید، سپس بر اساس این مسئول ها، مجوزها را تنظیم کنید

هماهنگ با فرم ساز

هماهنگ با فرم ساز

هر فرم دلخواهی ایجاد کنید، مجوزهای آن فرم به صورت خودکار برای کلیه نقش ها اضافه میشود. شما میتوانید دسترسی های مربوطه را به آن نقش و یا فرد اعطا کنید

هماهنگ با فرم ساز

تصاویری از محیط مدیریت مجوزها

معرفی سایر امکانات La24CRM