پــیگــیری و
تنظیم یادآور برای هر چیزی

کارشناسان سازمان شما میتوانند برای مشتریان و یا امور مختلف برای خود و یا سایر کارشناسان پیگیری ثبت کنند. همچنین پیش از موعد پیگیری این قابلیت وجود دارد که به صورت پیامکی و یا ایمیل یک یادآور تنظیم کنند تا در زمان مشخص پیام یادآوری ارسال شود. این قابلیت موجب میشود هیچ کاری در سازمان شما فراموش نگردد.

برخی از امکانات
پیگیری و یادآور در افزونه CRM وردپرس

سابقه پیگیری ها در پروفایل/فرم

با مراجعه به یک پروفایل/فرم، تمام پیگیری های آن را مشاهده و مدیریت کنید

انتخاب مسئول پیگیری

مسئول پیگیری را مشخص کنید تا در داشبورد آن فرد به عنوان یک کار نمایش داده شود

لیست کلیه پیگیری ها

به عنوان مدیر سیستم کلیه پیگیری ها را در یک نگاه مشاهده کنید

یادآور

با تنظیم تاریخ و ساعت در زمان مشخص جهت یادآوری به شما پیام ارسال میشود

تفکیک پیگیری ها

پیگیری های خود را به تفکیک معوقه، امروز، فردا و آینده را مشاهده و پیگیری کنید

ویجت پیگیری های من

هر کارشناس میتواند پیگیری های مربوط به خود را در یک نگاه مشاهده کند

تصاویری از محیط پیگیری ها درافزونه CRM

معرفی سایر امکانات La24CRM