1. Home
  2. Docs
  3. Getting Started
  4. Profile

Profile

In the profile of a user, you can see all the history and data and change the data or create new records as you wish. Below we examine each of the features in the profile.

Profile History:

In this section, you can view profile history by clicking on each title.

* چنانچه عناوینی همچون قراردادها، مدارک، یادداشت ها و … برای شما نمایش داده نمیشود، میتوانید از بخش (تنظیمات ->شخصی سازی) فرم دلخواه خود را ایجاد نمایید تا در این بخش نمایش داده شود.لازم به ذکر است برای نمایش فرم در این بخش، ایجاد یک فیلد از نوع انتخاب کاربر یا سرنخ در فرم مورد نظر ضروری است.

ایجاد فرم در پروفایل:

فرم هایی که در بخش شخصی سازی ساخته اید، در این قسمت نمایش داده خواهند شد و میتوانید با کلیک بر روی آن، برای پروفایل جاری فرم مورد نظر را ایجاد نمایید.

*لازم به ذکر است برای نمایش فرم ساخته شده در این بخش، ایجاد یک فیلد از نوع انتخاب کاربر یا سرنخ در فرم مورد نظر ضروری است.

رنگ و صفات:

در این بخش میتوانید به یک پروفایل، رنگ و صفات اختصاص دهید. با کلیک بر روی هر صفت، آن صفت به سمت راست اضافه شده و با ذخیره پروفایل، تغییرات ذخیره خواهند شد. برای شخصی سازی این صفات میتوانید از بخش (تنظیمات -> تنظیمات سیستم -> مدیریت ارتباط با مشتری) اقدام نمایید.

 

ثبت پیگیری:

با کلیک بر روی آیکون مربوطه میتوانید، برای یک پروفایل، پیگیری ثبت نمایید.

ارسال پیامک در پروفایل:

با کلیک بر روی آیکون زیر میتوانید، برای شماره ذخیره شده در پروفایل، پیامک ارسال نمایید.

*جهت مشاهده این دکمه، میبایست افزونه پیامک را از بخش ارتقاء سیستم نصب و فعال نمایید.

با کلیک بر روی این گزینه یک پنجره به شکل زیر برای شما باز خواهد شد و میتوانید پس از اعمال تنظیمات دلخواه، پیامک را ارسال نمایید.

ارسال ایمیل در پروفایل:

با کلیک بر روی آیکون زیر میتوانید، برای ایمیل ذخیره شده در پروفایل، یک ایمیل ارسال نمایید.

*جهت مشاهده این دکمه، میبایست افزونه ایمیل را از بخش ارتقاء سیستم نصب و فعال نمایید.

با کلیک بر روی این گزینه یک پنجره به شکل زیر برای شما باز خواهد شد و میتوانید پس از اعمال تنظیمات دلخواه، ایمیل را ارسال نمایید.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?